PC-Pool

 

Kontakt

PC-Pool Belegung

Kurs Datum Referent/in  1. Prüfung
2. Prüfung
Monetary Policy
Montag, 19. Februar bis 28. Mai 2018               
08.15 - 10 h

Dienstag, 20. Februar 2018  bis 29. Mai 2018            
14.15 - 16 h

Prof. Luca Benati    
Seminar: Empirical Macroeconomics I Mittwoch, 21. Februar bis 30. Mai 2018         
08.15 - 10 h
Prof. Luca Benati    
Forecasting in Economics Mittwoch, 21. Februar bis 30. Mai 2018       
12.15 - 14 h
Dr. Gregor Bäurle Wednesday, May 30, 2018,
12.15-14.00h
Wednesday, September 12, 2018,
12.15-14.00h
Applied Data Analysis Donnerstag, 23. Februar bis 1. Juni 2018           
10.15 - 12 h
Prof. Blaise Melly Thursday, May 31, 2018
09.00 sharp-12.00h
Thursday, September 13, 2018
09.00 sharp-12.00h
ILIAS-Kurse
* KW 24, Donnerstag 21. Juni, 13.30-17.30 Uhr, Einführung

* KW 25, Donnerstag 28. Juni, 13.30-17.30 Uhr, Fortgeschrittenenkurs

* KW 35, Montag 27. August, 08.30-12.30 Uhr, Einführung
* KW 36, Montag 03. September, 08.30-12.30 Uhr, Fortgeschrittenenkurs

Yvonne Seiler    
Sommer School
Oeschger Center
6. – 17. August 2018 Lenka Fehrenbach